CHROOM  VI

EEN NIEUWE GRENSWAARDE

Door het kankerverwekkende Chroom VI bestaat weliswaar een wettelijke grenswaarde, maar die is wel in discussie. De vraag is of de grenswaarde toch niet lager zou moeten zijn en daarmee zorgen voor een nog betere bescherming van werknemers.
De vakbonden FNV en CNV willen werknemers betrekken bij het beantwoorden van deze vraag. Samen met hen willen de bonden de haalbaarheid van een lagere grenswaarde beoordelen. De FNV en CNV vragen daarvoor jouw medewerking. Chroom VI komt op veel plekken vrij. Het is tevens de stof die in 2015 in de publiciteit kwam vanwege de blootstelling die voorheen plaatsvond bij werknemers van Defensie, die onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen en ander materieel verrichtten. Tientallen medewerkers zeggen hiervan ziek te zijn geworden.

CHROOM VI GEBRUIK

Het zware metaal Chroom VI komt voor in chroomverbindingen, onder meer in stoffen die worden aangeduid met de naam chromaat.
Het wordt vooral gebruikt als corrosieremmer en om materialen harder en duurzamer te maken. Chroom VI werd gebruikt in corrosiewerende verven. Vroeger werd het ook gebruikt als houtbeschermingsmiddel tegen schimmel (wolmanzout). Bij leerbewerking wordt het als een beits gebruikt om de hechting van kleurstoffen te verbeteren. In laboratoria werd het wel toegepast als glasreinigingsmiddel.

VERBOD

Sinds 2006 mag Chroom VI in Europa niet meer worden toegepast in nieuwe voertuigen en elektronische apparatuur. Ook worden sommige pigmenten (kleurstoffen) in 2015 verboden. Het blootstellingsrisico blijft overigens nog wel bestaan bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen, omdat de daarop toegepaste Chroom VI verbindingen niet ‘vanzelf’ verdwijnen. Zij komen onder meer vrij bij oppervlaktebehandelingen, zoals bijvoorbeeld schuren.

CHROOM VI RISICO

Chroom VI wordt vooral in verband gebracht met long-, neus- en neusholtekanker. De Gezondheidsraad beschouwt alle Chroom VI verbindingen als kankerverwekkend. Het is tevens een allergeen en kan bij huidcontact ook zware brandwonden veroorzaken. Chroom VI vormt niet alleen een risico bij het gebruik van, maar vooral bij onderhoudswerkzaamheden aan chroomhoudende voorwerpen. Er is berekend dat er in 2010 in Europa 336 doden vielen ten gevolge van longkanker door blootstelling aan Chroom VI.
Voor de meeste Chroom VI verbindingen geldt een grenswaarde van 10 μg/m3. De recente wetenschappelijke gegevens worden op dit moment opnieuw bekeken en er zal opnieuw naar de haalbaarheid van een nog lagere grenswaarde gekeken worden.

STOP STRATEGIE CHROOM VI

Het is aan de bonden in de SER-subcommissie om te proberen een zo laag mogelijke (veilige) grenswaarde te adviseren. Daar moeten zij dan wel goede argumenten voor hebben. Daarom willen zij nagaan hoe er in de praktijk wordt omgegaan met producten waarin Chroom VI verwerkt is. Worden er voldoende maatregelen genomen om blootstelling te voorkomen? Worden deze maatregelen ook werkelijk nageleefd? Die kennis is aanwezig bij werknemers die met deze stof werken.
Aan de betrokken vakbondsbestuurders wordt gevraagd om contact
te leggen met de werknemers die met Chroom VI stoffen omgaan. Aan hen worden, met behulp van een checklijst, vragen gesteld om zicht te krijgen op het gebruik van Chroom VI. Centraal staan in de vragen de beschermende maatregelen die hierbij gebruikt worden. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt dat ingebracht wordt bij het door de SER te houden ‘haalbaarheidsonderzoek’.