Waarom Wordt de relatie tusseN
WerK eN KaNKer vaaK Niet gelegd?

Soms zijn artsen onbekend met werkoorzaken van kanker.

Bijvoorbeeld: werken in stof verhoogt het risico op longkanker, maar longkanker wordt vooral in verband gebracht met roken.

Onvolledig of ontoereikend wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek naar werkgerelateerde kankers vindt vooral plaats op industriële werkplekken. Daardoor komt maar een beperkt aantal werkgerelateerde kankers in beeld en worden typische risicoberoepen over het hoofd gezien. Ook banen waarin vooral vrouwen werken worden minder onderzocht en blijven zo buiten beeld.

Relatie moeilijk te leggen.

Heeft iemand eenmaal kanker, dan is de relatie met de blootstelling aan chemische stoffen in het verleden vaak niet meer te leggen. De kankerverwekkende stof is niet meer terug te vinden in het lichaam. Daardoor worden veel kankers gediagnosticeerd zonder dat een bron kan worden aangewezen.

Nog onbekende oorzaak.

Bijvoorbeeld: werken in stof verhoogt het risico op longkanker, maar longkanker wordt vooral in verband gebracht met roken.

Onverwachte blootstelling.

Kappers ontwikkelden kanker door asbest die in haardrogers verwerkt zat. Dat is één voorbeeld van een bron die lang over het hoofd is gezien.

Partijdig onderzoek.

Industriebelangen kunnen het wetenschappelijk onderzoek kleuren en vertekenen. Sommige industrieën hebben er belang bij om kankerrisico’s van specifieke stoffen of processen te ontkennen. De tabaksindustrie is hier een duidelijk voorbeeld van.

Loop ik zelf
gevaar?

Je loopt kans op kanker door je werk als er kankerverwekkende stoffen in je werkomgeving zijn. Helaas is dat niet altijd duidelijk. Hoe kun je daar achter komen?

Elk bedrijf is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarin moet zorgvuldig worden nagegaan of, waar, wanneer en hoe er blootstelling aan kankerverwekkende stof(fen) is. Het kan gaan om specifieke stoffen die het bedrijf gebruikt in een proces of product. Maar ook om stoffen die bij proces- sen worden gevormd, bijvoorbeeld bij verhitting of verbranding. Soms komen de stoffen ook ‘onverwacht’ vrij, zoals bijvoorbeeld bij verspanende werkzaamheden. Een zeer lage blootstelling kan al een kankerrisico zijn. De werkgever moet de risico’s zorgvuldig in beeld brengen, werknemers hierover informeren en maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen. Een werknemer heeft het recht om de RI&E voor zijn werkplek in te zien. Bovendien moet de werkgever veiligheidsinformatiebladen beschikbaar hebben voor werknemers: daarin staan ook de risico’s van stoffen beschreven, plus de maatregelen die er voor zorgen dat je veilig met de stof kunt werken. Ga dit dus voor je eigen werkplek na.