Stop Strategie:

voorkomen is 100% beter dAn genezen

Werkgevers moeten (wettelijk verplicht) zorgen voor veilige en gezonde arbeids- omstandigheden van werknemers. Om dit te bereiken moeten er vaak vele maatre- gelen worden getroffen. De Arbowet verlangt dat bij het gebruik van gevaarlijke stoffen allereerst brongerichte maatregelen worden genomen. Dat betekent: zorgen dat het risico (zoals kankerverwekkende stoffen) wordt verwijderd. Pas in allerlaatste instantie, als alle andere maatregelen falen, mogen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Dit heet in de wet ‘de arbeidshygiënische strategie’ (STOP strategie). Voor kankerverwekkende stoffen geldt deze strategie extra zwaar. Economische overwegingen mogen hier géén rol spelen bij het tref- fen van de maatregelen.

Stop

Het gebruik van kanker-
verwekkende stoffen

aRBEIDSHygIëNIScHE StRatEgIE VOOR KaNKERVERWEKKENDE StOffEN

1.SUBStItUtIE – BRONMaatREgElEN

• Eliminatie van de bron
• Substitutie (vervanging) van de stof

2.tEcHNIScHE MaatREgElEN

• Omkasting van de bron
• Afzuiginstallatie
• Afscherming van de bron
• Lokale ventilatie

3. ORgaNISatORIScHE MaatREgElEN

• Beperking aantal blootgestelde werknemers
• Taakroulatie
• Beperking blootstellingstijd

4.PERSOONlIjKE BEScHERMINgSMIDDElEN

• Ademhalingsbescherming
• Handschoenen / veiligheidsbril
• Werkkleding